1. Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež ako „Obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.dobregumy.sk (ďalej tiež ako „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
Odoslaním objednávky vybraného tovaru kupujúci potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a súhlasí s nákupným poriadkom e-shopu. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok prostredníctvom internetového obchodu: www.dobregumy.sk, emailu, alebo telefónu. Za záväzne potvrdenie objednávky sa považuje prijatie objednávky od kupujúceho. Po odoslaní objednávky sa kupujúcemu zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, kupujúci má možnosť si objednávku vytlačiť. Pokiaľ kupujúci pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, bude mu na ňu okamžite automaticky odoslaná rekapitulácia (potvrdenie o prijatí) objednávky. Tovar si môže kupujúci cez webstránku objednať aj bez registrácie. Predávajúci je oprávnený neakceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy v prípade náhleho dopredania tovaru, alebo nemožnosti jeho obstarania do termínu 14 dní. O tejto skutočnosti bude kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. V prípade nejasností má predávajúci (prípadne jeho zodpovedný zástupca) právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom poskytnutých údajov. Preto je v záujme kupujúceho zadávať tieto údaje pravdivo, presne a kompletne. Ak sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky, alebo nedorazí kópia objednávky na zadanú emailovú adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

Objednávka musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu:
predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČO predávajúceho (Radoslav Illés - AUTOLINE, Mochovská 15, 934 05 Levice, IČO: 41 250 702, DIČ: SK1039629976),
kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO a DIČ kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť, telefón a e-mail kupujúceho,
množstvo požadovaných kusov produktov,
vybraný spôsob platby,
adresu pre dodanie tovaru.

2. Kúpna cena a platobné podmienky

Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka predávajúceho uvedeného v čase uskutočnenia objednávky na jeho webovej stránke. Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu dobregumy.sk sú uvádzané vrátane DPH. Ceny sú platné v momente nákupu. V prípade, že je tovar označený ako „akcia“, takáto ponuka platí len do vypredania zásob alebo do skončenia poskytovania akcie na konkrétny tovar. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru uvádzané v e-shope jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv. Tovar prezentovaný na webstránke poskytovateľa je riadne označený. Ilustrácia tovaru sa môže líšiť od skutočného tovaru. Poskytovateľ nezodpovedá za odlišnosti medzi ilustráciou a podobou skutočného tovaru. V prípade vyskytnutia chýb pri označení tovaru vrátane ceny tovaru na webstránke, predávajúci si vyhradzuje právo na opravu a korekciu vád. V takomto prípade predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o novom označení tovaru. Následne môže kupujúci opakovane objednávku potvrdiť alebo od objednávky odstúpiť. Kupujúci je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas, ak nie je ustanovené inak.
Odberateľ zaplatí kúpnu cenu:
v hotovosti - pri osobnom odbere,
dobierkou -  platba v hotovosti pri doručení tovaru kuriérskou službou DPD na fakturačnú, alebo doručovaciu adresu uvedenú v objednávke,
prevodom na bankový účet - po obdržaní objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu (IBAN SK6002 0000 0000 1831 6438 53, VÚB) a variabilný symbol na vykonanie platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho ešte pred odoslaním tovaru. Tovar je odosielaný po pripísaní kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.
Tovar zostavá vlastníctvom dodávateľa do doby úplného uhradenia dodávaného tovaru. Kupujúci obdrží daňový doklad k zakúpenému tovaru v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru najneskôr v deň odoslania tovaru na zvolenú doručovaciu adresu. Tento doklad slúži súčasne ako záručný list k zakúpenému tovaru a spĺňa všetky zákonom definované náležitosti - a to ako obsahové, tak formálne. Kupujúci môže požiadať o tlačenú verziu daňového dokladu. Tlačený daňový doklad je zasielaný dodatočne prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovenská pošta najneskôr do 5 pracovných dní od požiadania.

3. Dodanie tovaru

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na spôsobe dodania tovaru v rámci územia Slovenska nasledovne:
dodávku tovaru zabezpečuje kuriérska spoločnosť DPD,
termín dodania závisí od druhu objednaného tovaru, vo väčšine prípadov sa pohybuje v rozmedzí 1 - 14 pracovných dní,
v prípade, že je tovar dostupný skladom odošleme Vám ho ešte v ten istý alebo nasledujúci pracovný deň - doba dodania tovaru je od 48 do 96 hodín,
ak dodacia doba prekročí dobu primeranú všeobecnej dostupnosti konkrétneho druh tovaru na trhu, má kupujúci plné právo zrušiť svoju objednávku, a to telefonicky, prípadne formou emailu.
.
4. Dopravné

Cena za prepravu kuriérskou spoločnosťou DPD je 6€ za celú zásielku podľa objednávky. Nami dodávaný tovar je vždy starostlivo balený tak, aby nedochádzalo k poškodeniu pri preprave. Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za doručenie tovaru sa považuje jeho dodanie na uvedené miesto. Pri dodaní tovaru sa kupujúci zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru. Ak si kupujúci pri uskutočnení objednávky vyberie osobný odber, tovar si prevezme osobne v sídle predávajúceho (Mochovská 15, 934 05 Levice). Predávajúci včas informuje kupujúceho o termíne, kedy bude tovar pripravený na odber.

5. Storno poplatky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku alebo len jej časť, pokiaľ predávajúci nie je schopný objednaný tovar dodať najneskôr do 21 pracovných dní od predpokladaného termínu dodania. V prípade, že sa rozhodnete stornovať Vašu objednávku, je potrebné tak urobiť emailom alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za stornovanú v okamihu prijatia storna pracovníkom e-shopu. O stornovaní objednávky je kupujúci vždy obratom informovaný.
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o náhrade za pôvodný tovar. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní).

6. Odstúpenie od zmluvy

Objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (na adresu prevádzky predávajúceho) alebo elektronickej podobe (e-mailom), musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho (Radoslav Illés - AUTOLINE, Mochovská 15, 934 05 Levice) na náklady kupujúceho. Povinnosťou predávajúceho je potvrdiť spotrebiteľovi prijatie oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy. Tovar musí byť doručený predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou poukážkou alebo prevodom na Váš účet, či inak na základe vzájomnej dohody najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť nákupného poriadku. Pokiaľ nedôjde k vráteniu tovaru kupujúcim najneskôr 14 deň po odoslaní odstúpenia od kúpnej zmluvy a ani k potvrdeniu o preukázateľnom odoslaní tovaru späť k predávajúcemu, má sa za to, že toto odstúpenie od kúpnej zmluvy je neplatné, kupujúci už naďalej nežiada od zmluvy odstúpiť a predávajúci týmto nie je povinný vrátiť kupujúcemu sumu zodpovedajúcu plnej kúpnej ceny späť. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný, alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7. Zodpovednosť za vady a reklamácie

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým alebo chemickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Záruka nevzťahuje tiež na poškodenia vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, prevádzkou v extrémnych, neobvyklých a nevhodných podmienkach. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené samotným kupujúcim alebo treťou osobou. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho užívaním. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu. Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je odberateľ povinný reklamovať u dodávateľa písomnou reklamáciou. Kupujúcemu bude zaslaný reklamačný protokol emailom najneskôr do 7 dní od prijatia reklamácie. V reklamačnom protokole môže byť požadované doplnenie základných údajov o spôsobe použitia tovaru v prevádzke (typ vozidla, pozície kolies na vozidle, tlak v pneumatikách atp.), ktoré sú nevyhnutné pre samotné reklamačné konanie. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá. V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je kupujúci povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Za škody spôsobené pri preprave nesie zodpovednosť prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave. Reklamácia, ktorú uplatňuje kupujúci, bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Pokiaľ nie je vec pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcej kúpnej zmluve. A to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný (ak nemožno splniť požiadavku kupujúceho) môže kupujúci požadovať primeranú zľavu, alebo od zmluvy odstúpiť. O prijatí reklamácie je predávajúci povinný kupujúcemu vystaviť potvrdenie. Reklamačné konanie prebieha v zásade písomne, preto je predajca povinný kupujúceho písomne informovať aj o spôsobe vybavenia jeho reklamácie. Povinnosť predávajúceho v prípade zamietnutia reklamácie je poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy. Tento posudok musí predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Toto odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

Adresa na zasielanie podkladov a tovaru k reklamácii:
Radoslav Illés - AUTOLINE
Mochovská 15
934 05 Levice
Kontaktné údaje:
email: autolinelevice [at] gmail.com
mobil: 0918 373 846
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: od 7:00 do 17:00 (obednajšia prestávka od 12:00 do 13:00)
Sobota: od 8:00 do 12:00

8. Ochrana osobnýh údajov

Predávajúci si váži dôveru kupujúceho a zaväzuje sa, že bude chrániť údaje, ktoré boli uvedené pri realizácii objednávky. Predávajúci sa vždy riadi príslušnou platnou legislatívou. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej jen „osobné údaje“) do databázy spoločnosti Radoslav Illés - AUTOLINE, IČO: 41 250 702 so sídlom Mochovská 15, 934 05 Levice (ďalej aj ako "prevádzkovateľ"), a s ich spracovaním.
Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby spoločnosti Radoslav Illés - AUTOLINE, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ), budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám.
Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že má právo prístupu k osobným údajom a osobné údaje poskytuje dobrovoľne. Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

ČL. 9 – SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Profil.
9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
9.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
9.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
9.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
9.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
9.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.
9.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
9.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
9.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
9.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
9.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám uvedené v ochrane osobných údajov.

10. Spätný odber použitých pneumatík

Kupujúci, ktorý nakupuje prostredníctvom e-shopu dobregumy.sk má nárok na bezplatné odovzdanie použitých pneumatík v množstve zodpovedajúcom počte ním zakúpených pneumatík. Zberné miesto sa nachádza na adrese prevádzky predávajúceho (Radoslav Illés – AUTOLINE, Mochovská 15, 934 05 Levice, tel: 036 630 54 50, 0905 969 355) a je dostupné v bežných pracovných hodinách. Odber je možný po predchádzajúcej telefonickej dohode buď osobne, alebo zaslaním na adresu prevádzky.

11. Záverečné ustanovanie

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.