1. Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež ako „Obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.dobregumy.sk (ďalej tiež ako „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
Odoslaním objednávky vybraného tovaru kupujúci potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a súhlasí s nákupným poriadkom e-shopu. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok prostredníctvom internetového obchodu: www.dobregumy.sk, emailu, alebo telefónu. Za záväzne potvrdenie objednávky sa považuje prijatie objednávky od kupujúceho. Po odoslaní objednávky sa kupujúcemu zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, kupujúci má možnosť si objednávku vytlačiť. Pokiaľ kupujúci pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, bude mu na ňu okamžite automaticky odoslaná rekapitulácia (potvrdenie o prijatí) objednávky. Tovar si môže kupujúci cez webstránku objednať aj bez registrácie. Predávajúci je oprávnený neakceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy v prípade náhleho dopredania tovaru, alebo nemožnosti jeho obstarania do termínu 14 dní. O tejto skutočnosti bude kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. V prípade nejasností má predávajúci (prípadne jeho zodpovedný zástupca) právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom poskytnutých údajov. Preto je v záujme kupujúceho zadávať tieto údaje pravdivo, presne a kompletne. Ak sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky, alebo nedorazí kópia objednávky na zadanú emailovú adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

Objednávka musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu:
predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČO predávajúceho (Radoslav Illés - AUTOLINE, Mochovská 15, 934 05 Levice, IČO: 41 205 702, DIČ: SK1039629976),
kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO a DIČ kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť, telefón a e-mail kupujúceho,
množstvo požadovaných kusov produktov,
vybraný spôsob platby,
adresu pre dodanie tovaru.

2. Kúpna cena a platobné podmienky

Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka predávajúceho uvedeného v čase uskutočnenia objednávky na jeho webovej stránke. Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu dobregumy.sk sú uvádzané vrátane DPH. Ceny sú platné v momente nákupu. V prípade, že je tovar označený ako „akcia“, takáto ponuka platí len do vypredania zásob alebo do skončenia poskytovania akcie na konkrétny tovar. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru uvádzané v e-shope jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv. Tovar prezentovaný na webstránke poskytovateľa je riadne označený. Ilustrácia tovaru sa môže líšiť od skutočného tovaru. Poskytovateľ nezodpovedá za odlišnosti medzi ilustráciou a podobou skutočného tovaru. V prípade vyskytnutia chýb pri označení tovaru vrátane ceny tovaru na webstránke, predávajúci si vyhradzuje právo na opravu a korekciu vád. V takomto prípade predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o novom označení tovaru. Následne môže kupujúci opakovane objednávku potvrdiť alebo od objednávky odstúpiť. Kupujúci je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas, ak nie je ustanovené inak.
Odberateľ zaplatí kúpnu cenu:
v hotovosti - pri osobnom odbere,
dobierkou -  platba v hotovosti pri doručení tovaru kuriérskou službou DPD na fakturačnú, alebo doručovaciu adresu uvedenú v objednávke,
prevodom na bankový účet - po obdržaní objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu (IBAN SK6002 0000 0000 1831 6438 53, VÚB) a variabilný symbol na vykonanie platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho ešte pred odoslaním tovaru. Tovar je odosielaný po pripísaní kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.
Tovar zostavá vlastníctvom dodávateľa do doby úplného uhradenia dodávaného tovaru. Kupujúci obdrží daňový doklad k zakúpenému tovaru v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru najneskôr v deň odoslania tovaru na zvolenú doručovaciu adresu. Tento doklad slúži súčasne ako záručný list k zakúpenému tovaru a spĺňa všetky zákonom definované náležitosti - a to ako obsahové, tak formálne. Kupujúci môže požiadať o tlačenú verziu daňového dokladu. Tlačený daňový doklad je zasielaný dodatočne prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovenská pošta najneskôr do 5 pracovných dní od požiadania.

3. Dodanie tovaru

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na spôsobe dodania tovaru v rámci územia Slovenska nasledovne:
dodávku tovaru zabezpečuje kuriérska spoločnosť DPD,
termín dodania závisí od druhu objednaného tovaru, vo väčšine prípadov sa pohybuje v rozmedzí 1 - 14 pracovných dní,
v prípade, že je tovar dostupný skladom odošleme Vám ho ešte v ten istý alebo nasledujúci pracovný deň - doba dodania tovaru je od 48 do 96 hodín,
ak dodacia doba prekročí dobu primeranú všeobecnej dostupnosti konkrétneho druh tovaru na trhu, má kupujúci plné právo zrušiť svoju objednávku, a to telefonicky, prípadne formou emailu.
.
4. Dopravné

Cena za prepravu kuriérskou spoločnosťou DPD je 6€ za celú zásielku podľa objednávky. Nami dodávaný tovar je vždy starostlivo balený tak, aby nedochádzalo k poškodeniu pri preprave. Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za doručenie tovaru sa považuje jeho dodanie na uvedené miesto. Pri dodaní tovaru sa kupujúci zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru. Ak si kupujúci pri uskutočnení objednávky vyberie osobný odber, tovar si prevezme osobne v sídle predávajúceho (Mochovská 15, 934 05 Levice). Predávajúci včas informuje kupujúceho o termíne, kedy bude tovar pripravený na odber.

5. Storno poplatky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku alebo len jej časť, pokiaľ predávajúci nie je schopný objednaný tovar dodať najneskôr do 21 pracovných dní od predpokladaného termínu dodania. V prípade, že sa rozhodnete stornovať Vašu objednávku, je potrebné tak urobiť emailom alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za stornovanú v okamihu prijatia storna pracovníkom e-shopu. O stornovaní objednávky je kupujúci vždy obratom informovaný.
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o náhrade za pôvodný tovar. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní).

6. Odstúpenie od zmluvy

Objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (na adresu prevádzky predávajúceho) alebo elektronickej podobe (e-mailom), musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho (Radoslav Illés - AUTOLINE, Mochovská 15, 934 05 Levice) na náklady kupujúceho. Povinnosťou predávajúceho je potvrdiť spotrebiteľovi prijatie oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy. Tovar musí byť doručený predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou poukážkou alebo prevodom na Váš účet, či inak na základe vzájomnej dohody najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť nákupného poriadku. Pokiaľ nedôjde k vráteniu tovaru kupujúcim najneskôr 14 deň po odoslaní odstúpenia od kúpnej zmluvy a ani k potvrdeniu o preukázateľnom odoslaní tovaru späť k predávajúcemu, má sa za to, že toto odstúpenie od kúpnej zmluvy je neplatné, kupujúci už naďalej nežiada od zmluvy odstúpiť a predávajúci týmto nie je povinný vrátiť kupujúcemu sumu zodpovedajúcu plnej kúpnej ceny späť. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný, alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7. Zodpovednosť za vady a reklamácie

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým alebo chemickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Záruka nevzťahuje tiež na poškodenia vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, prevádzkou v extrémnych, neobvyklých a nevhodných podmienkach. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené samotným kupujúcim alebo treťou osobou. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho užívaním. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu. Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je odberateľ povinný reklamovať u dodávateľa písomnou reklamáciou. Kupujúcemu bude zaslaný reklamačný protokol emailom najneskôr do 7 dní od prijatia reklamácie. V reklamačnom protokole môže byť požadované doplnenie základných údajov o spôsobe použitia tovaru v prevádzke (typ vozidla, pozície kolies na vozidle, tlak v pneumatikách atp.), ktoré sú nevyhnutné pre samotné reklamačné konanie. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá. V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je kupujúci povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Za škody spôsobené pri preprave nesie zodpovednosť prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave. Reklamácia, ktorú uplatňuje kupujúci, bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Pokiaľ nie je vec pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcej kúpnej zmluve. A to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný (ak nemožno splniť požiadavku kupujúceho) môže kupujúci požadovať primeranú zľavu, alebo od zmluvy odstúpiť. O prijatí reklamácie je predávajúci povinný kupujúcemu vystaviť potvrdenie. Reklamačné konanie prebieha v zásade písomne, preto je predajca povinný kupujúceho písomne informovať aj o spôsobe vybavenia jeho reklamácie. Povinnosť predávajúceho v prípade zamietnutia reklamácie je poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy. Tento posudok musí predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Toto odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

Adresa na zasielanie podkladov a tovaru k reklamácii:
Radoslav Illés - AUTOLINE
Mochovská 15
934 05 Levice
Kontaktné údaje:
email: autolinelevice [at] gmail.com
mobil: 0918 373 846
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: od 7:00 do 17:00 (obednajšia prestávka od 12:00 do 13:00)
Sobota: od 8:00 do 12:00

8. Ochrana osobnýh údajov

Predávajúci si váži dôveru kupujúceho a zaväzuje sa, že bude chrániť údaje, ktoré boli uvedené pri realizácii objednávky. Predávajúci sa vždy riadi príslušnou platnou legislatívou. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej jen „osobné údaje“) do databázy spoločnosti Radoslav Illés - AUTOLINE, IČO: 41 250 702 so sídlom Mochovská 15, 934 05 Levice (ďalej aj ako "prevádzkovateľ"), a s ich spracovaním.
Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby spoločnosti Radoslav Illés - AUTOLINE, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ), budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám.
Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že má právo prístupu k osobným údajom a osobné údaje poskytuje dobrovoľne. Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9. Spätný odber použitých pneumatík

Kupujúci, ktorý nakupuje prostredníctvom e-shopu dobregumy.sk má nárok na bezplatné odovzdanie použitých pneumatík v množstve zodpovedajúcom počte ním zakúpených pneumatík. Zberné miesto sa nachádza na adrese prevádzky predávajúceho (Radoslav Illés – AUTOLINE, Mochovská 15, 934 05 Levice, tel: 036 630 54 50, 0905 969 355) a je dostupné v bežných pracovných hodinách. Odber je možný po predchádzajúcej telefonickej dohode buď osobne, alebo zaslaním na adresu prevádzky.

10. Záverečné ustanovanie

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.